Mazouttank verwijderen: stapsgewijze handleiding

Heeft u een oude mazouttank op uw terrein die aan vervanging toe is? Het verwijderen van een olietank is een taak die met de grootste zorg en op milieuvriendelijke wijze moet worden aangepakt. In deze handleiding loodsen we u stap voor stap door het proces van het veilig weghalen van een ondergrondse mazouttank.

Van het leegpompen van de tank tot het uitvoeren van een bodemonderzoek en de uiteindelijke sanering: elk aspect komt aan bod. Wij garanderen een veilige mazouttankverwijdering conform alle voorschriften, zodat u achteraf met een gerust hart een duurzaam verwarmingssysteem kunt laten installeren.

Inleiding

In een tijd waarin duurzaamheid en milieubewustzijn steeds belangrijker worden, is het verwijderen van mazouttanks een veelvoorkomende uitdaging. Deze opslagsystemen voor stookolie of huisbrandolie waren vroeger wijdverbreid, maar oudere mazouttanks kunnen tegenwoordig ernstige risico’s opleveren voor het milieu en de volksgezondheid.

Wat is een mazouttank?

Een mazouttank, ook wel bekend als een stookolietank of olietank, is een opslagtank die wordt gebruikt voor de opslag van stookolie of huisbrandolie voor het verwarmen van gebouwen. Deze tanks waren in het verleden erg populair, maar worden tegenwoordig minder gebruikt vanwege de overgang naar duurzamere energiebronnen zoals aardgas en warmtepompen.

Waarom is het verwijderen van een mazouttank nodig?

Verouderde of beschadigde mazouttanks kunnen lekken veroorzaken en milieuproblemen zoals bodemverontreiniging creëren. Daarom is het noodzakelijk om deze tanks op een veilige en milieuverantwoorde manier te verwijderen en te saneren volgens de geldende regelgeving. Dit proces vereist een deskundige aanpak om risico’s voor mens en milieu te beperken.

verwijderen mazouttank

Het tijdig en professioneel opgraven van oude mazouttanks is cruciaal voor het beschermen van onze leefomgeving en de gezondheid van toekomstige generaties.

Voorbereidingen treffen

Het verwijderen van een mazouttank is geen eenvoudige klus en vereist de juiste gereedschappen en materialen. Naast graafmaterieel zijn onder meer een put- of puinbak, gronddoeken, schrobbers, handschoenen en adembescherming noodzakelijk. Het is van cruciaal belang om veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het waarborgen van voldoende ventilatie.

Benodigde gereedschappen en materialen

Voor een veilige en efficiënte verwijdering van de mazouttank zijn de volgende gereedschappen en verwijderingsmateriaal onder meer vereist:

 • Put- of puinbak
 • Gronddoeken
 • Schrobbers en ander schoonmaakmateriaal
 • Handschoenen en adembescherming
 • Graafmachines of ander graafmaterieel

Veiligheidsmaatregelen

Het verwijderen van een mazouttank brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid en veiligheid. Daarom moeten de volgende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen:

 • Dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een overall, handschoenen en een veiligheidsbril
 • Zorgen voor voldoende ventilatie en verwijderen van ontstekingsbronnen
 • Naleven van vergunningsvereisten en milieuvoorschriften
 • Inschakelen van een erkend bedrijf met de juiste certificering en ervaring

Veiligheidsmaatregelen verwijderingsmateriaal mazouttank

Mazouttank verwijderen

Het verwijderen van een mazouttank is een zorgvuldige taak die verschillende stappen omvat. Het is cruciaal om deze stappen nauwkeurig te volgen om schade en lekkage te voorkomen. Meer informatie op optitank.be

Stap 1: Inventariseer de situatie

De eerste stap is het inventariseren van de situatie rond de mazouttank. Bekijk de locatie, grootte en conditie van de tank. Dit geeft inzicht in de omvang van de klus en de benodigde aanpak.

Stap 2: Maak de tank leeg

Vervolgens moet de tank volledig worden leeggehaald. Dit gebeurt met behulp van een speciale afzuigpomp die de resterende stookolie of huisbrandolie uit de tank verwijdert.

Stap 3: Ontkoppel de leidingen

Nadat de tank is leeggemaakt, worden de aanvoer- en retourleidingen veilig ontkoppeld van de tank. Dit voorkomt lekkage tijdens de verdere verwijdering.

Stap 4: Graaf de tank op

Tot slot wordt de tank voorzichtig opgegraven, hetzij met graafmachines of handmatig. Bij een ondergrondse mazouttank is dit een nauwkeurig proces om beschadiging te voorkomen.

Bodemonderzoek

Na het veilig verwijderen van een verouderde mazouttank is een zorgvuldig bodemonderzoek na mazouttank verwijdering absoluut noodzakelijk. Dit grondig onderzoek spoort eventuele bodemverontreiniging mazouttank op en draagt bij aan de gezondheid van mens en milieu.

Belang van bodemonderzoek

Een bodemonderzoek is cruciaal na het verwijderen van een oude mazouttank. Het stelt nauwkeurig vast of er tijdens de gebruiksperiode lekkages zijn opgetreden waardoor olie of andere schadelijke stoffen in de bodem zijn terechtgekomen. Dergelijke bodemverontreiniging mazouttank kan grote risico’s opleveren voor de volksgezondheid en natuurlijke ecosystemen.

Methoden voor bodemonderzoek

Er bestaan diverse methoden om de bodem grondig te onderzoeken en eventuele vervuiling op te sporen. Veel gebruikt zijn:

 • Grondboringen om grondmonsters te nemen op verschillende dieptes
 • Veldanalyses om snel een eerste indruk te krijgen van de situatie
 • Laboratoriumanalyses voor een nauwkeurige bepaling van verontreinigingen
 • Visuele inspectie en luchtmetingen voor signalen van controle grondvervuiling

De keuze van onderzoeksmethoden hangt af van factoren zoals de grootte van het perceel, de vermoedelijke risico’s en de wensen van de opdrachtgever. De resultaten vormen de basis voor eventuele verdere saneringsmaatregelen.

Bodemonderzoek na mazouttank verwijdering

Sanering van de bodem

Indien uit het bodemonderzoek blijkt dat er bodemvervuiling is veroorzaakt door lekkage uit de verwijderde mazouttank, moet de grond worden gesaneerd. Bodemsanering is een noodzakelijke stap om de negatieve impact van olievervuiling op het milieu en de volksgezondheid aan te pakken.

Wat is bodemverontreiniging?

Bodemverontreiniging treedt op wanneer de grond is aangetast door schadelijke stoffen zoals olie, chemicaliën of zware metalen. Deze vervuilende stoffen kunnen afkomstig zijn van lekkages, morsen of onzorgvuldige afvalverwerking. Verontreinigde bodems kunnen ernstige gevolgen hebben voor het milieu, de gezondheid van mens en dier, en de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater.

bodemsanering olievervuiling

Saneringsmethoden

Er zijn verschillende methoden voor bodemsanering beschikbaar om verontreinigde grond te behandelen. De keuze van de meest geschikte methode hangt af van de aard en de omvang van de vervuiling. Enkele veelgebruikte saneringstechnieken zijn:

 • Ontgraving en afvoer van de verontreinigde grond
 • Biological landfarming (natuurlijke afbraak door micro-organismen)
 • In-situ reiniging met chemische of fysische processen

Door de juiste saneringsmethode toe te passen, kan de bodem worden hersteld tot een veilige en gezonde staat, waarbij verdere risico’s voor het milieu en de volksgezondheid worden voorkomen.

Saneringsmethode Beschrijving Geschikt voor
Ontgraving Verwijderen van de verontreinigde grond en afvoeren naar een erkende verwerkingslocatie. Zwaar verontreinigde gebieden, gemakkelijke toegang tot de verontreiniging.
Biological landfarming Natuurlijke afbraak van organische vervuiling door micro-organismen in de grond. Lichte tot matige verontreiniging met biologisch afbreekbare stoffen.
In-situ reiniging Behandeling van de verontreiniging ter plaatse met chemische of fysische processen. Diverse verontreinigingstypen, moeilijk toegankelijke locaties.

Veilige verwijdering van de mazouttank

Bij het verwijderen van een oude mazouttank is het van cruciaal belang om alle geldende milieuregels en voorschriften strikt na te leven. Dit is essentieel om risico’s voor de volksgezondheid en het milieu zo veel mogelijk te beperken.

Milieuvoorschriften

Er gelden strenge milieuvoorschriften voor het veilig leegmaken, reinigen en demonteren van een mazouttank. Zo moet onder meer voorkomen worden dat restanten olie of andere schadelijke stoffen in de bodem of het oppervlaktewater terechtkomen. Een gecertificeerd bedrijf is op de hoogte van deze milieuregels mazouttankverwijdering en beschikt over de nodige vergunningen en expertise om hieraan te voldoen.

Afvoer van de mazouttank

Nadat de mazouttank zorgvuldig is leeggehaald, gereinigd en gedemonteerd, moet deze op de juiste manier worden afgevoerd. De lege tank en eventueel verontreinigde grond worden naar een erkende verwerkingslocatie getransporteerd voor verdere verwerking. Afhankelijk van de conditie kan de oude mazouttank soms ook worden gerecycled of hergebruikt voor andere doeleinden.

Het is van groot belang om deze veilige afvoer oude mazouttank door een professioneel bedrijf te laten uitvoeren conform de geldende wet- en regelgeving. Alleen zo kan worden gegarandeerd dat de verwijdering milieuvriendelijk en zonder gezondheidsrisico’s plaatsvindt.

veilige afvoer oude mazouttank

Mazouttank verwijderen

Voor een veilige en milieuvriendelijke verwijdering oude ondergrondse olietank is het van cruciaal belang om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen met de juiste expertise. Zij beschikken over de benodigde kennis en middelen om de tank volgens alle geldende regels en voorschriften te laten weghalen.

Een professionele aanpak is vereist voor het zorgvuldig leeghalen, opgraven en afvoeren van de tank. Ook het uitvoeren van een grondig bodemonderzoek en eventuele saneringswerkzaamheden vereist gespecialiseerde expertise. Alleen een erkend bedrijf met de juiste certificeringen kan garanderen dat deze risicovolle klus op een veilige en verantwoorde manier wordt uitgevoerd.

Het is van groot belang om een mazouttank laten weghalen door een bedrijf dat is gespecialiseerd in de verwijdering oude ondergrondse olietank. Alleen zo kunnen eventuele risico’s worden geminimaliseerd en kan het werk conform alle milieu- en veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd.

Zelf aan de slag gaan met het verwijderen van de tank brengt aanzienlijke risico’s met zich mee, zoals lekkages, bodemverontreiniging en mogelijk zelfs gezondheidsschade. Laat deze complexe klus daarom over aan professionals met de juiste kennis, uitrusting en certificeringen.

Voordelen professionele verwijdering Risico’s bij zelf verwijderen
Veilige en zorgvuldige werkwijze Gevaar voor lekkages en verontreiniging
Conform wet- en regelgeving Niet volgens milieuvoorschriften
Juiste certificeringen en verzekeringen Gebrek aan specialistische kennis
Volledige bodemonderzoek en sanering Risico op bodemvervuiling over het hoofd zien

Kortom, voor een verwijdering oude ondergrondse olietank die voldoet aan alle regels en voorschriften, is inschakeling van een erkend bedrijf met de juiste specialisatie onmisbaar. Alleen zo kan de mazouttank laten weghalen op een professionele en milieuvriendelijke wijze worden uitgevoerd.

Alternatieven voor een mazouttank

In plaats van een nieuwe mazouttank te plaatsen, zijn er tegenwoordig verschillende duurzame verwarmingssystemen beschikbaar voor de verwarming van gebouwen. Deze energiezuinige verwarming biedt een milieuvriendelijk alternatief voor de vervanging mazouttank.

Duurzame energiebronnen

Enkele voorbeelden van duurzame energiebronnen voor verwarming zijn:

 • Een warmtepomp
 • Een zonneboiler
 • Aansluiting op stadsverwarming
 • Een hr-ketel op aardgas

Voordelen van alternatieven

Deze duurzame verwarmingssystemen bieden diverse voordelen in vergelijking met een traditionele mazouttank, zoals:

Voordeel Uitleg
Lagere stookkosten Duurzame energiebronnen zijn vaak goedkoper in gebruik dan stookolie.
Minder onderhoudskosten Geen opslagruimte voor brandstof nodig en minder onderhoud vereist.
Kleinere milieu-impact Duurzame verwarmingssystemen stoten minder schadelijke emissies uit.

Bij renovatie of nieuwbouw is het daarom raadzaam om de mogelijkheden voor een energiezuinige verwarming te onderzoeken in plaats van een vervanging voor de verouderde mazouttank.

Professionele hulp inschakelen

Het verwijderen van een mazouttank is een complexe taak waarbij veel risico’s voor het milieu en de veiligheid komen kijken. Om deze reden wordt sterk aanbevolen om hiervoor de expertise van een erkend bedrijf mazouttank verwijderen in te schakelen. Professionals beschikken over de nodige ervaring en kennis om de verwijdering volgens de geldende wet- en regelgeving veilig en verantwoord uit te voeren.

Wanneer is professionele hulp nodig?

Professionele hulp is onontbeerlijk bij verschillende cruciale stappen in het verwijderingsproces, zoals het veilig leeghalen van de tank, het zorgvuldig opgraven ervan en het conform de regels afvoeren van de mazouttank. Daarnaast is gespecialiseerde expertise vereist voor het uitvoeren van een grondig bodemonderzoek en eventuele saneringswerkzaamheden indien er sprake is van verontreiniging.

Kosten van professionele hulp

De precieze kosten mazouttank laten verwijderen kunnen variëren afhankelijk van de specifieke situatie en omvang van de werkzaamheden. Factoren als de grootte van de tank, de locatie en de aanwezigheid van verontreiniging spelen hierbij een rol. Hoewel professionele hulp een investering vergt, biedt dit de waarborg dat de verwijdering op een zorgvuldige en verantwoorde manier wordt aangepakt, conform alle veiligheids- en milieuvoorschriften.

Werkzaamheden Kosten (indicatief)
Inspectie en leegpompen tank € 500 – € 1.000
Opgraven en afvoeren tank € 1.000 – € 3.000
Bodemonderzoek € 1.500 – € 3.500
Bodemsanering (indien nodig) € 5.000 – € 20.000

Conclusie

Het verwijderen van een oude mazouttank is een complexe en risicovolle klus die expertise en professionele begeleiding vereist. Een professionele aanpak volgens de geldende regels en voorschriften is cruciaal om de verwijdering op een veilige en milieuvriendelijke manier uit te voeren. Dit omvat stappen zoals een grondige inspectie, het zorgvuldig leeghalen van de tank, de voorzichtige opgraving, een uitgebreid bodemonderzoek en indien nodig saneringswerkzaamheden.

Na het succesvol verwijderen van de verouderde mazouttank is het verstandig om de mogelijkheden voor duurzame energiealternatieven voor verwarming te onderzoeken. Deze moderne systemen, zoals warmtepompen of zonneboilers, zijn niet alleen energiezuiniger en milieuvriendelijker maar vaak ook voordeliger op de langere termijn in vergelijking met conventionele stookoliesystemen. Het is raadzaam om de expertise van een gecertificeerd bedrijf in te schakelen voor een professionele aanpak bij het laten saneren van uw oude mazouttank en het overwegen van duurzame opties.